Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach

ul. Młyńska 20, 47-364 Strzeleczki

 

Strona główna

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W STRZELECZKACH

 

Deklaracja dostępności strony internetowej

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://gbpstrzeleczki.pl

Data publikacji strony internetowej: 28.04.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 17.09.2020

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 30.06.202020

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 17.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:  

adres e-mail: strzeleczki20@interia.pl, telefon: 77 466 81 61.

 

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek GBP w Strzeleczkach i pomieszczenia filii bibliotecznych nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W korzystaniu ze zbiorów pomagają bibliotekarki, książki można też zamówić przez telefon. Nie ma wind, pochylni ani platform dla niepełnosprawnych. Nie są dostępne informacje głosowe. Nie ma pętli indukcyjnych. Na parkingach znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, bez szczególnych oznaczeń.

Do budynku GBP i wszystkich  filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Strzeleczkach i filiach nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

 

Dodatkowe informacje

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach nie posiada odpowiedniego zaplecza higieniczno-sanitarnego, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W filiach nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

 

Strona główna BIP

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 1500
Utworzono dnia: 24.04.2020

Historia publikacji

  • 17.09.2020 13:05, Administrator
    Edycja strony: Strona główna
  • 17.09.2020 13:04, Administrator
    Edycja strony: Strona główna
  • 17.09.2020 13:01, Administrator
    Edycja strony: Strona główna